Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu – omówienie wzoru

Każdy ma obawy czy złożone pismo do Sądu zostało prawidłowo sporządzone i zawiera „wszystko” dzięki czemu zabezpieczę swoje interesy czy też rozstrzygnę spór na własną korzyść. Obawy te pojawiają się szczególnie wtedy, gdy jesteśmy stroną inicjującą postępowanie bowiem co do zasady mamy wówczas obowiązek wykazania zasadności swoich roszczeń w stosunku do przeciwnika przed Sądem.

Jakkolwiek w postępowaniu nieprocesowym o ustanowienie służebności przesyłu to Sąd z urzędu ustala wartość służebności przesyłu, co wcale nie oznacza że wnioskodawca jest zwolniony od odpowiedniej inicjatywy, innymi słowy, pewnego rodzaju aktywności na każdym stadium postępowania. Te zasady przyświecały mi przy formułowaniu wzorca wniosku o ustanowienie służebności przesyłu do którego zachęcam abyście zajrzeli.

Przed krótkim odniesieniem się do treści tego wzorca jedna bardzo ważna uwaga. Wzór ten ma charakter subiektywny i ogólny, zawiera z góry przyjętą zasadę, że dotyczy jednej nieruchomości i urządzeń już istniejących oraz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości. W konkretnym układzie okoliczności faktycznych może on przybrać zupełnie inny obraz. Nic nie stoi na przeszkodzie, przy odpowiedniej modyfikacji, aby był wzorcem również dla przedsiębiorców

To tyle tytułem wstępu, zatem przejdźmy do treści.

W zasadzie postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu będzie rozpoznawał najbliższy Sąd Rejonowy w Wydziale Cywilnym względem położenia waszej nieruchomości jednakże nie zawsze tak się dzieje ale o tym opowiem przy następnej okazji.

Bardzo ważną kwestią jest poprawne wskazanie danych umożliwiających Sądowi identyfikację stron ( PESEL, KRS etc. ) choć i tutaj pojawią się głosy, że nie ma takiego obowiązku. Taki również się nie pojawia jeśli chodzi o skazanie wartości przedmiotu sprawy, którą należy utożsamić z proponowaną przez nas wysokością wynagrodzenia. Jednakże brak określenia tej wartości może spowodować wezwanie Sądu do uzupełnienia braków czego chyba każdy woli uniknąć.

Punkt 1 wzorca to temat rzeka. Ile Sądów w Polsce, tyle różnej treści postanowienia. Jest to związane z tym, że każda nieruchomość (prawo użytkowanie wieczystego) ma inne cechy. Podobnie jest z urządzeniami przesyłowymi. Uwaga ta również tyczy się zakresu ustanawianej służebności a mianowicie czy może ona obejmować strefę ograniczeń i zakazów. Obecnie problem ten jest przedmiotem dyskusji.

Punkty 4 – 9 służą wykazaniu, że ustanowienie służebności jest konieczne a co za tym idzie zachodzi obowiązek zapłaty przez przedsiębiorcę odpowiedniego wynagrodzenia. Dowody z przesłuchania właściciela nieruchomości, z wymienionych dokumentów czy też oględzin nieruchomości są nieodzownym elementem takiego rodzaju postępowań. Jednakże warto zatrzymać się na chwilę w przypadku dowodu z opinii biegłych sądowych. Na początku swojej przygody ze służebnością przesyłu nie widziałem konieczności powoływania biegłego ze specjalności związanej z konkretnym rodzajem urządzeń przesyłowych. Twierdziłem, że biegły geodeta i rzeczoznawca majątkowy są wystarczający dla określenia wartości wynagrodzenia. Im bardziej jednak zagłębiałem się jednak w poglądy literatury i doktryny, tym bardziej dochodziłem do wniosku jak bardzo się myliłem. W końcu orzecznictwo przychyliło się do tego poglądu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt II CSK 656/14; postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt III Ca 320/16) dlatego też punkt 7 zawiera taki wniosek dowodowy.

Uzasadnienie wniosku należy podzielić na część opisującą podstawę faktyczną ( sprawy własnościowe, opis urządzeń przesyłowych, opis negocjacji z przedsiębiorcą, uzasadnienie przyjętej treści służebności przesyłu i jej wysokości ) oraz część związaną z krótkimi przemyśleniami na temat podstawy prawnej wniosku.

Nie należy zapomnieć również o załączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów takich jak odpisu zwykłego z księgi wieczystej, kopii mapy ewidencyjnej czy też kopii dokumentacji z negocjacji z przedsiębiorcą.

Na koniec mogę tylko mieć nadzieję, że wzór wniosku będzie przydatny.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.