Służebność przesyłu także na prawie użytkowania wieczystego, ale…

Kolejne majowa sprawa przesyłowa został już wyjaśniona.

W dniu 16 maja br. Sąd Najwyższy rozpoznając zagadnienie prawne w sprawie pod sygn. akt III CZP 101/16:

„Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego?

a w razie odpowiedzi pozytywnej:

Czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste?”

podjął uchwałę o następującej treści:

Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

W podanym komunikacie wskazano na kilka przyczyn dla których Sąd Najwyższy przyjął takie a nie inne stanowisko.

Po pierwsze Sąd Najwyższy przypomniał, że użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi, które jest najbardziej zbliżone do prawa własności. W tych okolicznościach zasadne jest stosowanie analogii do przepisów o prawie własności.

Podkreślono również w art. 233 k.c. ustawodawca nie ogranicza w jakikolwiek sposób prawo rozporządzania użytkowaniem wieczystym, co stanowi kolejny argument dla możliwości obciążania go służebnością przesyłu.

Sama zaś negacja tej konstrukcji byłaby sprzeczna z intencją ustawodawcy skoro dopuszcza on możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. 2008 nr 233 poz. 1569 ze zm.).

Na tym jednak dobre informacje dla użytkowników wieczystych się kończą.

Druga część uchwały podkreśla, że użytkownik wieczysty nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu, jeżeli urządzenia przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

Żądanie użytkownika wieczystego skierowane przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu  o ustanowienie służebności przesyłu – zdaniem Sądu Najwyższego – wykracza poza zakres jego uprawnień wynikających z art. 233 k.c.

Podsumowując – co do zasady służebność przesyłu można ustanowić także na prawie użytkowania wieczystego, ale niestety nie we wszystkich przypadkach.

Do sprawy wrócę ponownie po publikacji uzasadnienia uchwały.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.