Sądy Okręgowe

Orzecznictwo Sądów Okręgowych na temat służebności przesyłu ma już swoją niezłą historię. Wydanych rozstrzygnięć jest bardzo dużo i ich znajomość jest bardzo cenna a jest tak przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze na podstawie analizy orzeczeń danego Sądu Okręgowego na temat służebności przesyłu możesz ocenić zasadność swoich roszczeń. Po drugie orzeczenia te mają wymiar bardziej praktyczny w porównaniu do tych wydawanych przez Sąd Najwyższy. Poniższa lista jest absolutnie otwarta oraz znajduje się w budowie co oznacza, że będzie aktualizowana

 1. SO w Białymstoku – II Ca 1151/13 – Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 2. SO w Kielcach – II Ca 253/14 – Zaistnienie przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa nie stanowi o automatycznym przeniesieniu posiadania służebności
 3. SO w Kielcach – II Ca 49/14 – Ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych
 4. SO w Krakowie – II Ca 295/14 – Dopuszczalność wydawania postanowień wstępnych w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu
 5. SO w Legnicy – II Ca 291/13 – Okoliczności mające wpływ na szerokość pasa służebności przesyłu
 6. SO w Legnicy – II Ca 511/12 – Treść sentencji postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu
 7. SO w Legnicy – II Ca 756/12 – Rozbudowa urządzeń przesyłowych nie stanowi uprawnienia wynikającego ze służebności przesyłu
 8. SO w Legnicy – II Ca 813/13 – Pas służebności przesyłu musi uwzględniać wszelkie zdarzenia które nastąpią w przyszłości
 9. SO w Piotrkowie Trybunalskim – II Ca 611/13 – Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 10. SO w Płocku – IV Ca 454/13 – Decyzja administracyjna musi konkretyzować nieruchomość dla wywołania swych skutków
 11. SO w Poznaniu – II Ca 106/16 – Obniżenie wartości nieruchomości jako szkoda, która powstaje wraz z ustanowieniem służebności
 12. SO w Poznaniu – II Ca 766/14 – Brak możliwości rozpoznania zarzutu zasiedzenia służebności na rzecz osoby nie biorącej udziału w sprawie
 13. SO w Toruniu – VIII Ca 77/13 – Zła wiara pomimo ustawy o powszechnej elektryfikacji
 14. SO w Toruniu – VIII Ca 407/13 – Ustalenie rozpoczęcia posiadania służebności nie podlega ocenie biegłego sądowego
 15. SO w Toruniu – VIII Ca 77/13 – Zła wiara pomimo budowy urządzeń przesyłowych na nieruchomości Skarbu Państwa
 16. SO Warszawa – Praga w Warszawie – II C 86/14 – Brak istnienia w porządku prawnym służebności gruntowej o treści służebności przesyłu
 17. SO we Wrocławiu – II Ca 61/13 – Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu jedynie co do wysokości wynagrodzenia
 18. SO w Łodzi – III Ca 351/16 – Dobrodziejstwo związane z domniemaniem dobrej wiary nie zwalnia całkowicie zainteresowanego podmiotu z ciężaru dowodu
 19. SO w Elblągu – I Ca 17/15 – Przeniesienie posiadania służebności Skarbu Państwa a przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw energetycznych
 20. SO w Warszawie – V Ca 4071/14 – Brak istnienia w porządku prawnym służebności gruntowej o treści służebności przesyłu
 21. SO w Łodzi – III Ca 646/15 – Pas służebności przesyłu zgodnie ze strefą oddziaływania wskazaną z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 22. SO we Wrocławiu – II Ca 2308/15– Nie można ustanowić służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 23. SO w Łodzi – III Ca 320/16 – Pas służebności przesyłu nie może ograniczać się do szerokości pod skrajnymi przewodami linii energetycznej; Ocena szerokości pasa służebności przesyłu należy do biegłego elektroenergetyka
 24. SO w Piotrkowie Trybunalskim – II Ca 776/14 – Zaistnienie przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa stanowi o automatycznym przeniesieniu posiadania służebności Skarbu Państwa
 25. SO w Słupsku – IV Ca 151/16 – Dobrą wiarę przedsiębiorstwa uzasadnia zgoda właściciela wyrażona na wybudowanie urządzeń oraz dostęp do nich w celu eksploatacji
 26. SO w Łodzi – III Ca 75/15 – Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu
 27. SO w Krakowie – II Ca 515/14 – Rozpoznanie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu kiedy stwierdzono wcześniej zasiedzenie służebności gruntowej na prawach służebności przesyłu
 28. SO w Piotrkowie Trybunalskim – II Ca 234/14 – Obniżenie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na zasadzie słuszności a nieodpłatne nabycie nieruchomości przez właściciela
 29. SO w Poznaniu – XV Ca 934/15 – Służebność przesyłu na podstawie pasa eksploatacyjnego ale wynagrodzenie na podstawie strefy kontrolowanej
 30. SO w Słupsku – IV Ca 434/14 – Pas służebności przesyłu zgodnie ze strefą oddziaływania wskazaną z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 31. SO w Poznaniu – II Ca 1686/15 – Zarzut zasiedzenia nie może być ewentualny
 32. SO w Koninie – I Ca 238/15 – Obniżenie wartości nieruchomości powstaje wraz z ustanowieniem służebności przesyłu
 33. SO w Szczecinie – II Ca 979/12 – Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest przedsiębiorcą o jakim mowa w art. 305K.c.
 34. SO we Wrocławiu – II Ca 1053/13 – Decyzja wywłaszczeniowa wobec nieruchomości Skarbu Państwa
 35. SO w Kielcach – II Ca 254/16 – Szkoda musi być wykazana przez właściciela nieruchomości aby uwzględnić ją w wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu
 36. SO w Łodzi – III Ca 1451/15 – Zgoda wyrażona wyłącznie przez jednego małżonka nie doprowadza do powstania po stronie przedsiębiorcy prawa do władania nieruchomością w ramach służebności o treści służebności przesyłu
 37. SO w Lublinie – II Ca 741/15 – Obniżenie wartości prawa użytkowania wieczystego a wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 38. SO w Łodzi – III Ca 598/15 – Nie można ustanowić służebności przesyłu w zakresie urządzeń nieczynnych
 39. SO w Płocku – IV Ca 462/15 – Przeniesienie posiadania służebności gruntowej należy odpowiednio wykazać
 40. SO w Sieradzu – I Ca 254/16 – Obszar stref ochronnych nie pokrywa się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 41. SO we Wrocławiu – II Ca 195/13 – Państwowe przedsiębiorstwo energetyczne jako posiadacz służebności
 42. SO w Świdnicy – II Ca 33/14 – Mapa określająca przebieg służebności przesyłu koniecznie z klauzulą do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
 43. SO w Świdnicy – II Ca 754/13 – Przeniesienie posiadania służebności lub zasiedzianego prawa służebności gruntowej Skarbu Państwa należy wykazać odpowiednim dokumentem
 44. SO w Elblągu – I Ca 206/16 – Problem ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy ( zagadnienie prawne )
 45. SO w Toruniu – VIII Ca 412/16 – Nabycie służebności gruntowej przez państwowe przedsiębiorstwo energetyczne jako wynik swojego uwłaszczenia ( zagadnienie prawne )
 46. SO w Poznaniu – II Ca 108/16 – Przedawnienie roszczenia wspólników spółki cywilnej o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ( zagadnienie prawne )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.