Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w zakresie służebności przesyłu wypowiadał się już wielokrotnie. Niniejsza lista orzeczeń ma na celu ułatwienie szybkiego i łatwego zapoznania się z tymi rozstrzygnięciami i poglądami, które uważam za kluczowe w tej materii. Można zatem znaleźć tutaj wypowiedzi zarówno na temat zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych jak i wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Lista jest absolutnie otwarta co oznacza, że będzie na bieżąco aktualizowana

 1. I CSK 11/05 – Przeniesienie posiadania nieruchomości Skarbu Państwa
 2. I CSK 64/07 – Decyzja uwłaszczeniowa jako dowód przeniesienia posiadania nieruchomości
 3. I CSK 157/11 – Warunki nabycia służebności przez zasiedzenie – przesłanka widoczności
 4. I CSK 171/08 – Dobra wiara a budowa urządzeń przemysłowych na podstawie decyzji wywłaszczeniowej; Przedsiębiorstwo państwowe przed 01.02.1989 r. jako posiadacz służebności
 5. I CSK 181/09 – Posiadanie służebności jako posiadanie zależne
 6. I CSK 256/12 – Decyzja wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu jako dokument stwierdzający fakt uprzedniego przeniesienia posiadania Skarbu Państwa
 7. I CSK 265/08 – Zarządzenie o powszechnej elektryfikacji jako podstawa dobrej wiary przedsiębiorstwa energetycznego
 8. I CSK 333/07 – Przedsiębiorstwo państwowe przed 01.02.1989 r.
 9. I CSK 392/08 – Posiadanie służebności jako posiadanie zależne; Problem nieruchomości władnącej na tle przesłanek nabycia zasiedzenia służebności
 10. I CSK 495/08 – Rodzaj okoliczności w których nie ma możliwości zasiedzenia służebności gruntowej do dnia 31 stycznia 1989 r.
 11. I CSK 629/14 – Przesłanki ustanowienia służebności przesyłu na czas określony i nieokreślony
 12. I CSK 641/11 – Rozpoznanie zarzutu zasiedzenia w procesie; Ustalenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 13. I CSK 714/10 – Wymóg uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na ustanowienie służebności przesyłu
 14. II CK 489/04 – Charakter władztwa przedsiębiorstwa energetycznego nad nieruchomością; zasiedzenie służebności linii energetycznej
 15. II CKN 429/97 – Podłączenie do publicznej sieci jako warunek ustanowienia służebności polegającej na przeprowadzeniu przewodów wodociągowych
 16. II CR 1006/62 – Dopuszczalność ustanowienia służebności gruntowej celem podłączenia energii elektrycznej
 17. II CSK 10/13 – Zasada jednolitej własności państwowej; Decyzja uwłaszczeniowa jako dowód przeniesienia posiadania służebności
 18. II CSK 23/11 – Tryb ustanawiania służebności drogowej przez wspólnotę mieszkaniową
 19. II CSK 49/09 – Kserokopie bez poświadczenia zgodności z oryginałem jako dowód w sprawie
 20. II CSK 69/13 – Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy na potrzeby gazociągu obejmuje również strefę ustaloną prawem
 21. II CSK 87/15 – Użytkownik wieczysty nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu
 22. II CSK 103/09 – Zasada jednolitej własności państwowej w kontekście uchylenia art. 177 K.c.
 23. II CSK 119/06 – Dopuszczalność zasiedzenia służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego
 24. II CSK 120/12 – Dobra wiara przedsiębiorstwa w wyniku realizacji inwestycji przesyłowych na podstawie decyzji zatwierdzającej plan realizacyjny
 25. II CSK 156/10 – Ocena złej wiary przedsiębiorstwa energetycznego korzystającego z nieruchomości w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych
 26. II CSK 176/12 – Powoływanie się na bezprawność zachowania w procesie o usunięcie urządzeń przesyłowych
 27. II CSK 179/07 – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a wygaśnięcie obciążeń użytkowania wieczystego
 28. II CSK 218/12 – Dokonywanie oceny sposobu korzystania z urządzenia prowadzącego do nabycia służebności przesyłu energii przez zasiedzenie
 29. II CSK 258/11 – Brak roszczenia właściciela wobec posiadacza o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przed zasiedzeniem
 30. II CSK 289/12 – Zasiedzenie służebności – przesłanka widoczności urządzenia
 31. II CSK 389/08 – Ustalanie faktu nabycia prawa przez zasiedzenie w innej sprawie niż w postępowaniu o zasiedzenie
 32. III CZP 93/11 – Uwłaszczenie przedsiębiorstwa państwowego jako rozpoczęcie posiadania służebności
 33. II CSK 389/12 – Kryteria uznania podziemnego gazociągu za urządzenie widoczne w rozumieniu przepisów o zasiedzeniu służebności gruntowej
 34. II CSK 401/11 – Pojęcie wynagrodzenia w rozumieniu art. 3052 K.c. jest szersze niż pojęcie odszkodowania
 35. II CSK 432/07 – Rozumienie znaczenia przepisu art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
 36. II CSK 433/13 – Przeniesienie posiadania służebności Skarbu Państwa należy odpowiednio wykazać
 37. II CSK 444/09 – Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości
 38. II CSK 472/13 – Obalenie domniemania dobrej wiary w kontekście całokształtu materiału dowodowego sprawy; Znaczenie przeprowadzenia procedury administracyjnej w kontekście charakteru posiadania służebności
 39. II CSK 504/12 – Ustalanie wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 40. II CSK 551/13 – Dobra wiara w związku budową urządzeń na nieruchomości Skarbu Państwa; Problem nieruchomości władnącej
 41. II CSK 573/13 – Kiedy można złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu – przesłanka konieczności
 42. II CSK 604/15 – Bez postanowień wstępnych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu
 43. II CSK 656/14 – Komunalizacja państwowego przedsiębiorstwa a przeniesienie posiadania służebności; Obszar konieczny do wykonywania służebności przesyłu ustala biegły związany z danym rodzajem urządzeń przesyłowych
 44. II CSK 681/10 – Obniżenie wartości nieruchomości w procesie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 45. II CSK 752/11 – Przesłanki zasiedzenia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu – pojęcie widoczności urządzenia; znaczenie wiedzy właściciela nieruchomości służebnej
 46. II CKN 639/99 – Stosownie do treści art. 145 § 1 k.c. ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje za wynagrodzeniem
 47. III CK 496/02 – Zmiana przebiegu urządzeń przesyłowych a bieg zasiedzenia służebności
 48. III CO 34/65 – Dopuszczalność ustanowienia służebności gruntowej celem podłączenia instalacji wodnej
 49. III CSK 73/08 – Przedsiębiorstwo państwowe jako zarządca mienia państwowego przed 01.02.1989 r.
 50. III CSK 79/09 – Podważanie domniemania dobrej wiary w sprawie o zasiedzenie
 51. III CSK 174/13 – Przesłanki ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 52. III CSK 254/13 – Kserokopia dokumentu jako środek dowodowy
 53. III CSK 319/09 – Posiadanie służebności gruntowej w dobrej wierze a ustawa o powszechnej elektryfikacji
 54. III CSK 348/13 – Zasiedzenie służebności nie biegnie kiedy obowiązuje umowa obligacyjna
 55. III CZP 3/17 – Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz gminy a przekazanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w dzierżawę
 56. III CZP 5/17 – Trzyletni termin przedawnienia dla roszczenia o zapłatę dla współników spółki cywilnej
 57. III CZP 5/15 – Ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego w kontekście postanowienia SN – III CSK 174/13 
 58. III CZP 7/11 – Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
 59. III CZP 10/11 – Przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej drogi dojazdowej, wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości
 60. III CZP 12/67 – Rozpoczęcie posiadania służebności gruntowej
 61. III CZP 18/13 – Dopuszczalność nabycia w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu – podsumowanie dotychczasowej wykładni
 62. III CZP 26/11 – Podstawa roszczenia o zobowiązanie do odpłatnego przeniesienia własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
 63. III CZP 27/02 – Przepis art. 124 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyłącza możliwość stosowania analogii do art. 145 k.c.
 64. III CZP 28/17 – Nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności według innego przebiegu niż istniejący
 65. III CZP 31/13 – Spółka wodna mogła nabyć służebność gruntową na potrzeby urządzeń przesyłowych
 66. III CZP 34/17 – Postanowienie wstępne w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu
 67. III CZP 36/10 – Zmiana sposobu wykonywania służebności przesyłu po zasiedzeniu
 68. III CZP 38/91 – Zmiany ustrojowe a nabycie praw do urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorstwa
 69. III CZP 43/11 – Naprawienia szkody z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek istnienia urządzeń przesyłowych nie można domagać się w procesie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości
 70. III CZP 45/14 – Pozew o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności gruntowej
 71. III CZP 49/15 – Nabycie przez zasiedzenie służebności gruntowej obciążającej prawo użytkowania wieczystego
 72. III CZP 66/10 – Kiedy można złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu – spór o wynagrodzenie
 73. III CZP 73/91 – Służebność gruntowa celem przeprowadzenia linii energetycznej na nieruchomości niezabudowanej
 74. III CZP 74/14 – Treść postanowienia o ustanowieniu służebności drogi koniecznej
 75. III CZP 76/15 – Decyzje wydawane w procesie budowlanym nie wpływają na ocenę charakteru posiadania służebności
 76. III CZP 78/11 – Prawo użytkownika wieczystego do rozwiązania użyczenia i zażądania wynagrodzenia nawet bez porozumienia co do wynagrodzenia na przyszłość – brak obligacji realnych
 77. III CZP 79/02 – Umowna możliwość ustanowienia służebność gruntowej na potrzeby linii energetycznej bez konieczności oznaczenia nieruchomości władnącej
 78. III CZP 87/13 – Decyzja wywłaszczeniowa wyklucza bieg służebności
 79. III CZP 88/15 – Pas służebności przesyłu a strefa kontrolowana dla gazociągów; Uprawnienia przedsiębiorcy w ramach służebności przesyłu
 80. III CZP 89/08 – Dopuszczalność nabycia w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa
 81. III CZP 101/12 – Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu
 82. III CZP 101/15 – Rozpoznanie zarzutu zasiedzenia na rzecz osoby niebiorącej udziału w sprawie
 83. III CZP 101/16 – Służebność przesyłu można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego, ale nie we wszystkich przypadkach
 84. III CZP 105/05 – Przejście urządzeń przesyłowych na własność właściciela przedsiębiorstwa
 85. III CZP 108/91 – Dobra wiara w znaczeniu tradycyjnym
 86. III CZP 116/09 – Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe; Znaczenie decyzji wywłaszczeniowej
 87. III CZP 124/10 – Przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności
 88. III CZP 127/09 – Niedopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty mieszkaniowej w zakresie ustanowienia służebności drogowej
 89. III CRN 232/81 – Grunty sąsiednie w rozumieniu art. 145 § 1 K.c. w znaczeniu gospodarczym
 90. IV CSK 30/13 – Pozew o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia służebności
 91. IV CSK 56/12 – Sposób ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 92. IV CSK 88/13 – Pozew o zapłatę wynagrodzenia za korzytsanie z nieruchomości nie przerywa bieg zasiedzenia służebności
 93. IV CSK 132/15 – Budowa urządzeń przesyłowych na gruncie Skarbu Państwa oznacza dobrą wiarę przedsiębiorcy przesyłowego
 94. IV CSK 144/15 – Działalność przedsiębiorcy nie musi być „przesyłowa” aby ustanowić na jego rzecz służebność przesyłu
 95. IV CSK 149/05 – Posiadanie służebności jako posiadanie zależne
 96. IV CSK 183/11 – Zasada jednolitego funduszu własności państwowej a zasiedzenie służebności przesyłu
 97. IV CSK 291/09 – Status przedsiębiorstwa państwowego przed 01.02.1989 r.; Niemożność dochodzenia roszczeń w okresie przed 1989 r. a pojęcie siły wyższej
 98. IV CSK 293/14 – Przedsiębiorstwo państwowe jako posiadacz służebności gruntowej
 99. IV CSK 303/10 – Ustanawianie służebności przesyłu jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu
 100. IV CSK 317/12 – Indywidualizacja wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
 101. IV CSK 440/12 – Kryteria określenia rozmiaru wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu
 102. IV CSK 510/15 – Służebność gruntowa o treści służebności przesyłu jako tytuł prawny powstały w rezultacie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej
 103. IV CSK 514/14 – Uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych a możliwość korzystania z gruntu przez przedsiębiorstwo przesyłowe
 104. IV CSK 522/15 – Pozwolenie na budowę urządzeń bez wpływu na charakter posiadania
 105. IV CSK 606/11 – Ograniczenia w dopuszczalności orzekania o zasiedzeniu służebności przesyłu; Pojęcie dobrej wiary a zasady współżycia społecznego
 106. IV CSK 724/13 – Decyzja wywłaszczeniowa musi być ostateczna i dotyczyć konkretnej nieruchomości dla wywołania swych skutków
 107. V CKN 972/00 – Przesłanki zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby rury kanalizacyjnej
 108. V CSK 87/13 – Zasiedzenie w dobrej wierze pomimo braku pisemnej zgody właściciela nieruchomości w dokumentacji budowy linii energetycznej
 109. V CSK 105/15 – Zmiana użytkowania wieczystego na prawo własności a przeniesienie posiadania służebności gruntowej
 110. V CSK 129/12 – Stwierdzanie zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu a nieruchomość władnąca
 111. V CSK 181/11 – Obowiązek udowodnienia wydania decyzji administracyjnej o zezwoleniu na przeprowadzenie rurociągu w wypadku zaprzeczenia jej istnienia przez przeciwnika
 112. V CSK 190/11 – Zasada integralności a zaskarżenie postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu; Uprawnienia przedsiębiorcy w ramach służebności przesyłu
 113. V CSK 195/09 – Urządzenia przesyłowe a części składowe nieruchomości
 114. V CSK 206/09 – Status urządzeń przesyłowych po ich przyłączeniu do przedsiębiorstwa
 115. V CSK 276/12 – Decyzja wywłaszczeniowa a zasiedzenie służebności; Rozpoczęcie funkcjonowania służebności gruntowej o treści przesyłu w porządku prawnym
 116. V CSK 287/12 – Przedsiębiorca posiada nieruchomość od chwili wejścia na grunt w celu wybudowania urządzenia
 117. V CSK 309/10 – Własność urządzeń przesyłowych a ich podłączenie do sieci należącej do przedsiębiorstwa
 118. V CSK 320/12 – Dobra wiara zasiadującego posiadacza a wiedza o prawie własności przysługującym osobie trzeciej; przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności
 119. V CSK 321/12 – Bez nieruchomości władnącej przy zasiedzeniu służebności gruntowej na prawach służebności przesyłu
 120. V CSK 344/11 – Usunięcie urządzeń przesyłowych; Wybudowanie urządzeń zgodnie z prawem budowlanym nie stanowi tytułu prawnego przedsiębiorcy do korzytsania z nieruchomości
 121. V CSK 421/12 – Realizacja przesłanek zasiedzenia służebności przesyłu
 122. V CSK 440/12 – Uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych jako rozpoczęcie posiadania służebności; Budowa urządzeń przesyłowych na gruncie Skarbu Państwa a charakter posiadania służebności
 123. V CSK 468/14 – Przestrzeń służebności przesyłu nie obejmuje tylko pasa pod urządzeniami
 124. V CSK 471/12 – Ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu a problem obniżenia wartości nieruchomości
 125. V CSK 491/12 – Kryteria określenia rozmiaru wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu
 126. V CSK 497/12 – Problem nieruchomości władnącej na tle przesłanek stwierdzenia zasiedzenia służebności
 127. V CSK 502/10 – Przerwanie biegu zasiedzenia służebności przesyłu w związku z wnioskiem właściciela nieruchomości; Znaczenie dowodowe decyzji uwłaszczeniowej
 128. V CSK 523/15 – Ustanowienie służebności przesyłu także na prawie użytkowania wieczystego
 129. V CSK 525/12 – Przeniesienie posiadania a komunalizacja mienia przedsiębiorstwa państwowego
 130. V CSK 531/15 – Ustanowienie służebności przesyłu a zapisy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego
 131. V CSK 659/15 – Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowanie wieczystego (zagadnienie prawne)
 132. V CZ 38/10 – Opłata od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.